Documents

ALGEMEEN

Schoolgids 2022-2023 - o.a. informatie over onze schoolregels

Onderwijsmanifest Esprit Scholen

Informatiebrief Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs LVS

DOCUMENTEN SCHOOLBELEID

1. Toelatingsbeleid

2. Toetsbeleid

3. Taalbeleid

4. Schoolondersteuningsprofiel (zorgplan)

5. Academic Honesty policy

----

SCHOOL PROTOCOLS

1. Communicatieprotocol

2. Anti-pestbeleid

3. Academic Honesty Guidebook 

4. Leerlingenstatuut - o.a. informatie over wat gebeurt er als ik iets doe wat niet mag?

5. Protocol camerabewaking

----

ONDERWIJS

1. Toelichting bij verslag 2022-2023 (rapport)

2. Examenreglement

3. PTA

4. FAQ about the IB program

----

MELDCODE

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben.

Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

Op de website van Esprit Scholen (zie Meldcode & Meldplicht) is beschreven wat de Meldcode en de Meldplicht inhouden. Een gedetailleerde beschijving staat hier