Documents

ALGEMEEN

Schoolgids 2021-2022

Onderwijsmanifest Esprit Scholen

-----

CORONA PROTOCOLS

Voor de basisschool geldt dit protocol

Voor het voortgezet onderwijs geldt dit protocol

----

DOCUMENTEN SCHOOLBELEID

1. Toelatingsbeleid policy

2. Toetsbeleid

3. Taalbeleid

4. Schoolontdersteuningsprofiel (zorgplan)

5. Academic Honesty policy

----

SCHOOL PROTOCOLS

1. Communicatieprotocol

2. Anti-pestbeleid

3. Academic Honesty Guidebook 

----

ONDERWIJS

1. Toelichting bij verslag 2020-2021 (rapport)

2. Examenreglement

3. PTA

4. FAQ about the IB program

----

MELDCODE

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben.

Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

Op de website van Esprit Scholen (zie Meldcode & Meldplicht) is beschreven wat de Meldcode en de Meldplicht inhouden. Een gedetailleerde beschijving staat hier