Eerste Opvang Anderstaligen

AANMELDEN

Alle leerlingen die nog geen Nederlands spreken kunnen zich aanmelden bij DENISE. 

BASISSCHOOL (4 tot 12 jaar) 
Leerlingen in de basisschoolleeftijd kunnen direct geplaatst worden in een tweetalige groep op DENISE. Houd er rekening mee dat er voor alle groepen een wachtlijst is.

VOORTGEZET ONDERWIJS (12 tot 18 jaar)
VO-leerlingen worden door DENISE in samenwerking met het Mundus College gezamenlijk uitgenodigd in een instroomklas (Groep 0) gevestigd op het Mundus College. Na de kennismakingsperiode vervolgen leerlingen hun opleiding op DENISE of op het Mundus College.

Uit de kennismakingsperiode in de instroomklas moet blijken of een leerling direct doorstroomt in een IMYC-groep of eerst een periode onderwijs volgt in een taalklas.
In een taalklas doorlopen leerlingen het taalprogramma DISK in thematische modules en werkt aan zijn of haar taalportfolio. Aan het einde van dit programma stromen leerlingen door in een IMYC-groep (groep 9-11). Leerlingen vanaf 15 jaar kunnen na de taalklas geplaatst in een 15+ groep om aan het einde van het jaar door te stromen naar een diploma-programma of ander onderwijs (volwassenen educatie of beroepsonderwijs). 

 

De Taalklassen

NEDERLANDS  als eerste of tweede taal.

Het taalonderwijs bestaat uit twee leerlijnen: NT2 (leerlijn 1) en Nederlands (leerlijn 2). Bij de eerste leerlijn meten wij ons taalonderwijs volgens de ERK-niveaus. Vanaf niveau A2 heeft de leerling de basistaal van het Nederlands verworven en kan hij beginnen met de cognitieve taalverwerving (vanaf 1F, na de basisschool). Vanaf niveau A2 (ERK) meten we daarom ons onderwijs volgens twee niveaus, ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ van de commissie Meijerink (Meijerink) (t/m 2F) of het ERK/CEF (t/m B1). 

Leerlijn 1: NT2 - DISK 

De communicatieve taakgerichte aanpak van de digitale NT2 methode DISK biedt onze leerlingen de actiegerichte benadering die wij zoeken. DISK is een thematisch-cursorische leergang, die bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar samenhangen (zie afbeelding).  Gedurende 20 weken werkt de leerling per week 20 uur met DISK richting taalniveau A2. Nadat de leerling dit niveau heeft bereikt, mag hij beginnen met leerlijn 2, terwijl leerlijn 1 minder intensief doorloopt tot het laatste thema van DISK (niveau B1). Zie ook de schematische weergave van de leerlijn op de volgende pagina. 


Leerlijn 2: Nederlands 

Deze leerlijn richt zich op het behalen van de kerndoelen Nederlands voor de onderbouw van het Nederlands Voortgezet Onderwijs. Dit wordt gemeten volgens het raamwerk Nederlands van Meijerink. Aan het einde van de leerlijn moet de leerling het niveau 2F kunnen behalen. Voor het bieden van een actiegerichte benadering gebruiken wij, naast leerlijn 1 (DISK), verschillende methodes om de leerling op het gewenste niveau te krijgen. 


Toetsen 

Naast de methode toetsen, maken wij gebruik van TOA toetsen om de voortgang van de taalverwerving van iedere leerling diagnostisch te kunnen meten en ons onderwijs op het gestelde niveau te kunnen waarborgen. De TOA is een webbased toetssysteem en leerlingvolgssysteem met meer dan 500 toetsen, goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. Deze toetsen zijn ontwikkeld aan de hand van Meijerink of het ERK (zie ook: http://www.toets.nl/werkterreinen/voortgezet-onderwijs/bekijk-alle-toetsen). 
Taalondersteuning 

Hoe jonger de leerling, hoe geleidelijker de overstap zal zijn van leerlijn 1 naar leerlijn 2. 

Een leerling die in groep 9 (12/13 jaar) instroomt heeft voldoende aan een basiskennis Nederlands (1F) om mee te kunnen doen met de leerstof. 

Vanaf groep 10 worden er taalassistenten ingezet tijdens de Nederlandstalige lessen, om  de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de overgang van basistaal naar cognitieve taal (1F - 2F).