Intercultural Mindedness

Onze ambitie is om onze leerlingen voor te bereiden op een internationaal leven, waarin zij een actieve rol als wereldburgers kunnen nemen. Om deze doelen te bereiken besteden wij nadrukkelijk aandacht aan bepaalde vaardigheden en competenties. Het programma bouwt voort op de ‘International Goals’ en de ‘persoonlijke doelen’ van het IPC en IMYC. De leerdoelen worden bereikt in de lessen. Het IPC/IMYC heeft de volgende internationale doelen geformuleerd:

  • Kennis en begrip van de eigen nationale cultuur. Internationaal is zowel inter- en nationaal.

  • Besef en begrip van de onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijkheid tussen de volkeren.

  • Besef en begrip van de onderlinge afhankelijkheid van en de onafhankelijkheid tussen landen.

  • Bewustwording en inzicht krijgen in de essentiële overeenkomsten tussen de volkeren en landen van de wereld.

  • Ontwikkelen van het vermogen om te gaan met mensen die anders zijn dan wij zelf.

Het IPC/IMYC heeft daarnaast persoonlijke doelen geformuleerd. De persoonlijke doelen verwijzen naar de individuele kwaliteiten en eigenschappen waarvan we geloven dat deze van essentieel belang zijn voor kinderen in de 21e eeuw. Ze helpen om kwaliteiten verder te ontwikkelen die kinderen in staat stellen om comfortabel op de voortdurend verander- ende context van hun leven te reageren. Er zijn persoonlijke doelen voor onderzoek, veerkracht, ethiek, communicatie, bedachtzaamheid, samenw- erking, respect en aanpassingsvermogen.

• Ruime kennis van een verschillende opvattingen, culturen en tradities .

• In staat zijn om verschillende standpunten, culturen en tradities van andere mensen te respecteren.

• In staat zijn om te gaan met onbekende situaties.
• In staat zijn om taken met vertrouwen te benaderen.
• In staat om nieuwe rollen, ideeën en strategieën te ontwikkelen en verkennen.

• In staat zijn om te bewegen tussen conventionele en meer vloeiende vormen van denken.

• In staat zijn om te functioneren in verschillende situaties.