Ondersteuning en begeleiding

Goed onderwijs kan niet zonder voldoende persoonlijke begeleiding van leerlingen. Docenten overleggen regelmatig over de individuele behoeften van leerlingen: hebben zij alles wat ze nodig hebben om goed vooruit te komen of hebben ze misschien meer of andere ondersteuning nodig? Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoeken wij speciale begeleiding.  

 

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator heeft als taak de leerlingenzorg en de verwijzing naar buitenschoolse zorg beter op elkaar af te stemmen en te coördi­neren. Leerlingen met problemen op cognitief of sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor worden doorverwezen naar de zorgcoördinator. Zij coördineren het gehele zorgaanbod in de school en verwijzen ouders/verzorgers eventueel door naar een extern zorgaanbod. Daarnaast adviseren zij de schoolleiding, de mentoren en de docenten over de leerlingbegeleiding.

Onze zorgcoördinatoren zijn Jeffrey Post (voortgezet onderwijs) en Gabriella Brescia (basisonderwijs). 

Zorgadviesteam (ZAT) 
Behalve de aandacht die de leerlingen krijgen van docenten, mento­ren en de decaan, kunnen begeleidende instanties buiten school worden ingeschakeld. De school­maatschappelijk werker, de zorgcoördinator, de schoolverpleegkundige en de schoolarts van de GGD, de leerplichtambtenaar en eventueel een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam komen 7 keer per jaar bijeen, in het Zorgadviesteam (ZAT) om leerlingen te bespre­ken die extra zorg nodig hebben. Alles wat in de ZAT-vergaderingen besproken wordt, is vertrouwelijke informatie. Uw kind kan besproken worden, we vertrouwen erop dat u daarmee akkoord gaat. U krijgt hier­over bericht. Ook de schoolarts, schoolverpleegkundige en de vertrou­wenspersoon binnen de school kunnen door ouders/verzorgers en leerlingen worden geraadpleegd.  

Ouder-Kind Adviseur
De Ouder-Kind Adviseur spreekt met leerlingen die problemen ondervinden op sociaal-emotionele gebied en zo nodig ook met hun ouders/ver­zorgers. Ook adviseert zij de mentoren en geeft zij ondersteuning bij eventuele verwijzing naar een instelling voor hulpverlening.  

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Wanneer de school ongeoorloofd schoolverzuim meldt, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders/ver­zorgers om na te gaan wat de reden is van het verzuim. 

M@zl 
In geval van veelvuldig ziekteverzuim kunnen wij uw zoon/dochter aanmelden voor M@zl. M@zl is een intensieve samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, de jeugdarts van de GGD en de onderwijsinstel­ling om schooluitval door ziekte te voorkomen of tot een minimum te beperken en zo schooluitval terug te dringen.