Medezeggenschap

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. De MR van De Nieuwe Internationale School bestaat uit 8 leden: Vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De MR komt minimaal drie keer per jaar bijeen om met de directie te spreken over formatie, inrichting van het onderwijs en de besteding van de ouderbijdragen. 

De MR-leden zijn in 2017-2018:

Anja Beemster (voorzitter - Personeel VO)
Petra van der Geest (secretaris - Personeel VO)
Saskia Nivard (Personeel PO)
Nelleke de Weerd (Onderwijs Ondersteundend Personeel)
Liane Brecknock (ouder PO)
Christian Wansleeben (ouder VO)


DENISE heeft ook een Sounding Board Group. Daarin worden de meer dagelijkse zaken besproken die de school, leerlingen, personeel en ouders aangaan.

 

Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Medezeggenschapsstatuut

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR VO. 
Het medezeggenschapsreglement voor de GMR PO/VO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR.

Reglement GMR PO
Reglement GMR VO