Bestuur

De Nieuwe Internationale School van Esprit is onderdeel van Esprit Scholen. 

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Het CvB bewaakt de missie en visie, formuleert het beleid op hoofdlijnen en bewaakt het realiseren van de doelen van Esprit Scholen.
Het College van Bestuur wordt gevormd door Ariëlle de Ruijter (voorzitter) en Percy Henry (lid). 

Contactgegevens van Esprit Scholen:
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
tel. 020-5854811

 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. In het leerlingenstatuut staat wat er van de leerlingen in school wordt verwacht, maar ook wat de leerlingen van de school, de leraren en hun medeleerlingen kunnen verwachten. Voor de school en de leraren is het namelijk goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden, maar ook dat de leraren weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is dit leerlingenstatuut opgesteld. 

Leerlingenstatuut

Disciplinaire en pedagogische maatregelen

Het reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen schrijft de maatregelen voor indien leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het reglement licht iedere maatregel toe.

Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (populair)
Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (formeel)

Vertrouwenspersoon

Onderstaande link geeft informatie over de externe vertrouwenspersonen (voor ouders en medewerkers).
> De vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon (alleen voor leerlingen) zijn de twee leden van het ondersteuningsteam.