Klachten

Klachten
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen. Een klacht kan worden ingediend door een leerling, ouder van een leerling of medewerker van Esprit Scholen.

Klachtenregeling

Als u, of u nu ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen bent, na de interne afhandeling van een klacht toch nog behoefte voelt om uw klacht door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

Stichting Onderwijsgeschillen 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
website: www.onderwijsgeschillen.nl

Geschillen
Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting fungeert tevens als één loket voor geschilbehandeling voor het gehele onderwijs, zoals in de cao is voorgeschreven.

Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
website: www.onderwijsgeschillen.nl  

De stichting kent de volgende commissies:

  • Commissie van Beroep 
  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)