Medezeggenschap

Esprit Scholen heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor PO en één voor VO.

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Medezeggenschapsstatuut

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO en van de GMR VO. 
Het medezeggenschapsreglement voor de GMR PO/VO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR.

Reglement GMR PO
Reglement GMR VO